DEL I - GENERELLE OPPDRAGSVILKÅR

1. GENERELT

Advokatene hos Advokatene i Valdres AS har tillatelse fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet til å drive advokatvirksomhet. Alle advokatene er medlemmer av Den Norske Advokatforening.

I firmaet arbeider det følgende kategorier medarbeidere som utfører arbeid for klienter: Advokat, Advokatfullmektig, Sekretær.

Dersom klienten har spesielle ønsker om hvilken advokat som skal utføre oppdraget, vil dette normalt bli lagt til grunn.

2. PRISLISTE

Rettshjelp pr time;
fra kr 1.275,- til kr 2.125,-

Telefonsamtaler og henvendelser som ikke består av helt korte beskjeder, 
avregnes med minimum kr 350,-.

Kopiering pr stk kr 5,-


Det vises for øvrig til de alminnelige bestemmelser for advokatfellesskapet, inntatt nedenfor.

3. FRI RETTSHJELP

Etter rettshjelpsloven kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av staten. Forutsetningen er at man er under rettshjelpslovens inntektsgrenser, som pr. januar 2014 er kr 246.000,- for enslige og kr 369.000,- for ektefeller/samboere. Formuesgrensen er kr 100.000,-.  Mer informasjon om fri rettshjelp finner du blant annet her: https://www.fylkesmannen.no/Folk-og-samfunn/Fri-rettshjelp/

Fylkesmannen kan i visse tilfeller gjøre unntak fra grensene. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos fylkesmannen eller ved vårt kontor. Dersom fri rettshjelp kan være aktuelt, bør dette tas opp for avklaring med oss så tidlig som mulig i prosessen, og fortrinnsvis ved første henvendelse.

I saker om fri rettshjelp påløper det normalt en egenandel på 25 %, oppad begrenset til p.t. kr 4 725,- (5 ganger timesatsen for fri rettshjelp som p.t. utgjør kr 965,-). I saker om fri rettshjelp vil klienten normalt bli avkrevet egenandelen på forhånd. Egenandelen vil i tilfelle bli satt inn på advokatens klientkonto og avregnet ved avslutningen av oppdraget.

RETTSHJELPSFORSIKRING

Visse saker kan være dekket av rettshjelpsforsikring. Dette fremgår av klientens forsikringspoliser. Dersom det foreligger slik forsikring, bør dette tas opp for avklaring med oss så tidlig som mulig i prosessen.

DEL II - ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1. INNLEDNING

a) Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag som firmaets advokater eller ansatte påtar seg eller utfører i henhold til del I (oppdragsbekreftelsens spesifikke del).

b) Disse alminnelige betingelser overgis klienten ved etablering av oppdraget og anses vedtatt av klienten med mindre klienten innen rimelig tid gir beskjed om at vilkårene ikke aksepteres.

c) Med mindre annet er avtalt, vil betingelsene gjelde også ved gjentatte oppdrag for samme klient.

d) Advokatfirmaets mål og forpliktelse er å fremme klientens interesser på best mulig måte, innenfor de rammer som følger av denne oppdragsavtale, domstolloven, advokatforskriften, regler for god advokatskikk, samt andre relevante regelverk.

e) Alle advokater og advokatfullmektiger tilknyttet firmaet har bevilling eller autorisasjon til å drive advokatvirksomhet i Norge, utstedt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Samtlige advokater og advokatfullmektiger er medlemmer i Advokatforeningen og er dermed underlagt foreningens særskilte vedtak og ordninger for obligatorisk etterutdanning og behandling av disiplinærklager

2. ETABLERING OG GJENNOMFØRING AV OPPDRAGET

a) Oppdragets beskrivelse fremgår av del I, supplert av de avtaler som følger av annen muntlig eller skriftlig korrespondanse. Ved betydelig endring av oppdraget skal klienten motta oppdatert del I.

b) Alle oppdrag knyttes til en ansvarlig advokat i advokatfirmaet, som vil kunne få bistand fra firmaets øvrige ansatte til gjennomføringen av deler av oppdraget.

c) I henhold til hvitvaskingsloven skal det som hovedregel foretas kundekontroll med id-kontroll. Klienten plikter å medvirke til slik identifikasjonskontroll. Det gjøres oppmerksom på at advokatfirmaet, ved mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbar handling o.l, er pålagt å underrette Økokrim om dette, likevel uten å underrette klienten eller tredjepersoner.

d) Før et oppdrag etableres, vil det bli søkt avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som tilsier at advokatfirmaet ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Klienten plikter å bidra til slik avklaring. Den samme vurderingen gjøres i etablerte oppdrag ved nye parters inntreden i saken. Dersom hensynet til klienten tilser det, og det finnes ubetenkelig, kan oppdraget påbegynnes før avklaringen er fullført. Advokatfirmaet kan i slike tilfeller måtte frasi seg oppdraget senere.

e) For best mulig å kunne fremme klientens interesser, er advokatfirmaet avhengig av at klienten fullstendig og snarest gir informasjon om sakens faktiske forhold og hvilket resultat klienten ønsker å oppnå i saken.

f) Alle henvendelser til og fra motparten skal avklares med, eller gå gjennom advokatfirmaet. Advokatfirma og klient skal holde hverandre gjensidig orientert om den kommunikasjon som finner sted med involverte parter.

3. SALÆRBEREGNING OG FAKTURERING

a) Med mindre annet er avtalt, er utgangspunktet for faktureringen av oppdraget den tid som er medgått til effektivt og fagmessig arbeid med oppdraget. Våre veiledende timesatser fremgår av oppdragsbekreftelsens del I og kan for øvrig oppgis på forespørsel.

b) Telefonsamtaler o.l. som ikke består av helt korte beskjeder, avregnes med minimum 0,25 timer.

c) Ved endelig salærfastsettelse kan vi også utøve et skjønn, hvor arbeidets art og kompleksitet, sakens utfall, samt hvor effektivt oppdraget er utført hensett til advokatens erfaring og kompetanse på området hensyntas. Salæret skal stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført.

d) Klienten er ansvarlig for rettsgebyr og andre omkostninger som påløper ved en rettslig prosess eller for øvrig i forbindelse med saken. Klienten er også ansvarlig for motpartens saksomkostninger hvis de blir ilagt. Saksomkostninger vil kunne belastes den part som ikke får medhold.

e) Advokatfirmaets salærkrav mot klienten begrenses ikke av at klienten blir tilkjent mindre i erstatning for saksomkostninger enn salærkravets pålydende.

f) Lovmessige begrensninger i klientens adgang til å kreve erstattet kostnader til rettshjelp fra motparten begrenser ikke advokatfirmaets salærkrav mot klienten. Slike begrensninger er fastsatt blant annet ved saker for forliksrådet.

g) Med hver faktura vil du få tilsendt en spesifikasjon av arbeidet hvor det fremgår hvilket arbeid som er utført i perioden og det samlede timetall som fakturaen omfatter.

h) Alle omkostninger og utlegg som advokatfirmaet forskutterer, vil bli fakturert sammen med krav på salær. Viderefakturering av utlegg vil kunne medføre merverdiavgift på utlegget.

i) Salæret forfaller til betaling 10 dager etter fakturaens dato. Etter forfall beregnes lovens morarente.

4. EKSTERN DEKNING AV SALÆRKOSTNADER

a) I henhold til lov om fri rettshjelp kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av det offentlige (fri rettshjelp). Noen sakstyper kvalifiserer alltid for fri rettshjelp, mens andre sakstyper forutsetter at klienten ikke har inntekt eller formue over en viss grense. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Fylkesmannen, ved vårt kontor eller på www.frirettshjelp.no. Klienten oppfordres til å ta spørsmålet om fri rettshjelpsdekning opp med ansvarlig advokat for en konkret vurdering.

5. ADVOKATFIRMAETS ANSVAR

a) Advokatfirmaet er ansvarlig i henhold til alminnelige regler om advokaters profesjonsansvar og er dekket av den lovpålagte sikkerhetsstillelse for utøvelse av advokatvirksomhet.

6. BEHANDLING AV INFORMASJON

a) Advokater i advokatfirmaet har forbud mot rettstridig å røpe betrodde hemmeligheter. I tillegg plikter advokatene også å behandle opplysninger utover dette fortrolig. I visse lovbestemte tilfeller gjelder unntak fra taushets- og fortrolighetsplikten.

7. SAKENS UTFALL

a) Selv om vi har angitt vår oppfatning av hva sakens utfall kan bli, innebærer ikke det at vi har noe rettslig ansvar for dette resultat oppnås.

8. OPPSIGELSE AV OPPDRAGET

a) Klienten kan når som helst frita advokaten fra oppdraget ved oppsigelse.

9. KLAGE

a) Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Du har også anledning til å klage hvis du er misfornøyd med salærets størrelse. I så tilfelle oppfordres klienten til å ta dette opp med ansvarlig advokat.